“I got this!” nghĩa là gì và được sử dụng như thế nào?

nhuthep hỏi trong Ngoại ngữ 3 tuần trước


1 câu trả lời

Bạn nói I got this khi mà bạn chắc chắn 100% là bạn có thể xử lý được điều mà bạn đang nói đến.

Những câu đồng nghĩa với I got this:

  • I got this covered.
  • I got this under control.
  • I got this handled.

Ví dụ:

Dad: Need my help? (Cần giúp gì không con trai?)

Son: Don't worry, Dad. I got this! (Không phải lo đâu bố, con tự giải quyết được!)