Laravel 5.5 không lấy được thông người dùng đang đăng nhập trong middlware .

Lương thắng hỏi trong Lập trình 1 tháng trước

dd(\Auth::user()) trong middlware nhận được null. còn dd(\Auth::user()) trong controller thì trả về dữ liệu người dùng đang đăng nhâp. tại sao lại vậy?

copy rõ đoạn code dd trong 2 trường hợp bạn ơi, file nào vào như nào?

 - nhuthep  1 tháng trước

middlware: <?php namespace App\Http\Middleware; use Illuminate\Http\Request; use Closure; class CheckAdmin { /** * Handle an incoming request. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @param \Closure $next * @return mixed */ public function handle($request, Closure $next) { $users = \Auth::user(); dd($users); return $next($request); } }

 - Lương thắng  1 tháng trước

controller: namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; use App\Member; class MemberController extends Controller { /** * Display a listing of the resource. * * @return \Illuminate\Http\Response */ public function __construct() { $this->middleware('auth'); // how can call this. It's not called! } public function index(Request $request) { $users = \Auth::user(); dd($users); if($request->has('search')){ $members = Member::search($request->search) ->paginate(6); }else{ $members = Member::paginate(6); } return view('members.index',compact('members')); }

 - Lương thắng  1 tháng trước

xem hộ mình cái nhé.

 - Lương thắng  1 tháng trước

0 câu trả lời