Laravel: Làm sao để validate request khi sử dụng thư viện x-edittable để update dữ liệu.

Lương thắng hỏi trong Lập trình 3 tuần trước

Tôi đã làm theo cách dưới này nhưng nó là không đúng.

public function updateUser(Request $request){

    $this->validate($request, [

      'name' => 'required', // this should be the column to update

      'value' => 'bail|required|max:20|unique:users,name,'.$id

    ]);

    User::find($request->pk)->update([$request->name => $request->value]);

    return response()->json(['success'=>'done']);

  }

1 câu trả lời

Tại sao lại có đoạn update([$request->name => $request->value])? Mình nghĩ là update trường name và trường value gì đó tương ứng với request truyền lên chứ, thử như ở dưới xem:

public function updateUser(Request $request) {
    $this->validate($request, [
      'name' => 'required', // this should be the column to update
      'value' => 'bail|required|max:20|unique:users,name,'.$id
    ]);

    User::find($request->pk)->update([
        'name' => $request->name,
        'value' => $request->value
    ]);

    return response()->json(['success'=>'done']);
  }