Lỗi cài đặt vhost của Apache trên AWS EC2

Thuồng Luồng hỏi trong Lập trình 5 tháng trước

Hiện tại em đã config trỏ domain về địa chỉ public IP trên server.

Em cài apache trên Amazon Linux AMI và config vhost

<VirtualHost *:80>
ServerName jollyja.com
DocumentRoot /var/www/html/watchlist/public
</VirtualHost>

nhưng khi chạy http://jollyja.com trên trình duyệt thì lại list ra các file và thư mục trong /public. http://jollyja.com/index.php thì ra nội dung của file như trong hình

Có cao nhân nào chỉ giúp em sai ở đâu với ạ.

5 câu trả lời

https://stackoverflow.com/questions/42921669/laravel-showing-code-of-index-php-on-home-page

Sau mấy tiếng vật vã không biết phải làm thế nào, không biết đã config sai ở đâu mình đã quyết định xoá apache, php rồi cài lại từ đầu và site đã hoạt động bình thường.

Sau đây là các bước cài đặt lại:

# Remove current php & apache
sudo service httpd stop
sudo yum remove httpd* php* 

# Remove any third party repos that aren't relevant
sudo yum repolist
sudo yum remove remi-safe

# Install Standard Apache for Amazon AMI
sudo yum install httpd   #specify http22 if you get a different version

# Download webtatic
mkdir -p /tmp/php7
cd /tmp/php7
wget https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm

# Install webtatic repo
sudo yum install latest.rpm
sudo vi /etc/yum.repos.d/webtatic.repo  'set repo enables
sudo yum clean all

# Install base php7
sudo yum install --enablerepo=webtatic php70w
sudo yum install php70w-opcache
sudo yum install php70w-xml
sudo yum install php70w-pdo
sudo yum install php70w-mysqlnd
sudo yum install php70w-gd
sudo yum install php70w-apcu
sudo yum install php70w-pecl-apcu
sudo yum install php70w-mbstring
sudo yum install php70w-imap

# Restart apache
sudo service httpd restart 

gỡ trình duyệt và cài lại

nếu ko đc thì có thể cài lại máy cho chắc.

good luck

Xem lại apache với php xem

anh trả lời như không trả lời thế

 - Thuồng Luồng  5 tháng trước

Xem lại máy tính của bạn có cài diệt vi rút không. Thử tắt xem có được không