[PHP] Lỗi không tải được font khi sử dụng thư viện GD

nhuthep hỏi trong Lập trình 3 tuần trước

Mình sử dụng hàm imagettftext để ghi đè chữ lên ảnh nhưng bị báo lỗi

"imagettftext(): Could not find/open font"

Đây là đoạn code của mình:

$jpg_image = imagecreatefromjpeg('demo.jpg');

// Allocate A Color For The Text
$white = imagecolorallocate($jpg_image, 255, 255, 255);

// Set Path to Font File
$font_path = 'arial.ttf';

// Print Text On Image
imagettftext($jpg_image, 25, 0, 75, 300, $white, $font_path, $text);

1 câu trả lời

Thử sửa lại đoạn sau thành

// Set Path to Font File
putenv('GDFONTPATH=' . realpath('.'));
$font_path = 'Arial';


mình đã thử như bạn và thành công nhé. Mình dùng mac nên vẫn phải chuyển quyền cho thư mục font nữa thì hàm imagettftext mới đọc được font.

 - nhuthep  2 tuần trước