'Thick and Thin' có nghĩa là gì?

nhuthep hỏi trong Ngoại ngữ 3 tuần trước


1 câu trả lời

Thành ngữ thick and thin có nghĩa là kiên định, trung thành, và không thể lay chuyển được. Luôn ở bên bạn dù có khó khăn, trở ngại gì đi nữa. Miêu tả bằng tiếng anh thì nó giống như stick with you, behide you.

Ví dụ 'thick and thin friend' có nghĩa là người bạn trung thành.

Thick and thin hay được dùng với through, ví dụ She promised to stand by him through thick and thin.