[Vuejs] làm thế nào để đặt lại giá trị của thuộc tính trong component?

nhuthep hỏi trong Lập trình 3 tuần trước

Mình có đoạn code như sau sử dụng vuejs:

Trong file html

<coupon @applied="onCouponApplied"></coupon>

Trong file js

Vue.component('coupon', {
 template: `
  <div>
    <div class="field">
    <label class="label">Name</label>
    <div class="control">
     <input v-model="coupon" class="input" type="text" placeholder="Type your coupon here...">
    </div>
    <p class="help is-success" v-text="message"></p>
   </div>
   
   <div class="field is-grouped">
    <div class="control">
     <button class="button is-link" :class="{ 'is-loading': isSendingCoupon }" @click="onCouponApplied">Applied</button>
    </div>
   </div>
  </div>
 `,

 data() {
  return {
   isSendingCoupon: false,
   coupon: '',
  }
 },

 props: {
  message: ''
 },

 methods: {
  onCouponApplied() {
   this.isSendingCoupon = true
   this.$emit('applied', this.coupon)
  }
 }
})


new Vue({
 el: '#root',

 data: {},

 methods: {
  onCouponApplied(coupon) {
   setTimeout(() => {
    this.isSendingCoupon = false; // Làm sao để gán lại giá trị của thuộc tính ở đoạn này??
    alert(coupon)
   }, 1000, coupon);
  }
 }
})

Trong đoạn comment ở hàm setTimeout làm thế nào để có thể đặt lại giá trị của isSendingCoupon thành true?

0 câu trả lời